Sdružení nezávislých kandidátů za Bořanovice - Pakoměřice Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 27 Září 2014 10:09

Sdružení nezávislých kandidátů za Bořanovice - Pakoměřice

 

Programové prohlášení kandidátů do Zastupitelstva OBCE BOŘANOVICE – PAKOMĚŘICE na volební období 2014 - 2018

Vážení občané obce Bořanovice – Pakoměřice,

dnes v době povolené volební kampaně, Vás znovu oslovujeme před novými volbami do obecního zastupitelstva v naší obci. Na této kandidátce, kterou Vám předkládáme, kandiduje pouze jeden člen stávajícího obecního zastupitelstva a osm nových kandidátů, kteří mají zájem v rozvoji obce pokračovat.

Kandidáti do zastupitelstva obce v komunálních volbách v roce 2014 navrhují program pro funkční období 2014 – 2018 za účelem zlepšení kvality života občanů Bořanovic – Pakoměřic. Kandidáti tímto programovým prohlášením stanoví hlavní cíle, které budou následně podrobněji rozpracovány tak, aby byla možná kontrola jejich naplňování. Velký důraz bude kladen na co největší možnou míru zapojení veřejnosti do procesů přípravy, rozhodování a realizace.

Kandidáti se ve volebním období 2014 – 2018 zavazují:

Nerozprodávat obecní majetek! Což znamená, že chceme zachovat obecní pozemky, komunikace, budovy, rybníky, vodovodní a kanalizační sítě, osvětlení a rozhlas a budeme tento obecní majetek udržovat, opravovat a rozšiřovat.

Investiční záměry a akce, které se budou odvíjet dle finančních možností – příjmů z daní, příspěvků za trvale hlášené občany v obci, dotací popř. sponzorských darů.

Prvořadé bude snížit náklady provozu čistírny odpadních vod, údržbu vodovodu, kanalizace včetně přečerpávací stanice. Nová ČOV zvýšila náklady na provoz vzhledem k chybné volbě odkryté technologie. Nejsou uvedeny další náklady na možnost následného navýšení ČOV na 2000 EO.

K článku Moderní obec (ČOV Bořanovice může inspirovat i jiné obce) uveřejněnému na stránkách www.bořanovice.cz uvádíme:

1.Obec, respektive stavební výbor, vybral projektového manažera řízení nového projektu ČOV společnost TCPS s.r.o., která je partnerem společnosti EDIFICE construction & consulting, s.r.o., kde pracuje Ing. Tomáš Novák. Statutární orgán obou těchto společností je Ing. Jan Horčička. To vysvětluje, proč bylo nutné původní projekt označit za špatný.

2.Vysvětlení k jednotlivým výrokům Ing. Tomáše Nováka, člena stavebního výboru,navržené ČOV minulým zastupitelstvem, bylo již podáno ve Zprávě k doplnění prezentace stavebního výboru přednesené na zasedání zastupitelstva dne 14. 3. 2012 a je stále na stránkách www.boranovice.eu

Ing. Tomáš Novák uvádí informace, které jsou neúplné, nedostatečné, neověřené a účelově zkreslující, se zájmem poškodit minulé zastupitelstvo (2006 – 2010) a odvrátit tak pozornost od nynější situace.

Budeme iniciovat:

-          z důvodů finančních úspor funkci starosty a místostarosty nevykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva.

-          zajištění školky v jiné lokalitě včetně dotací těchto předškolních zařízení. V případě, že si rodiče zajistí školku sami, budeme se snažit přispívat rodičům na dopravu dle možností obce. Vzhledem k tomu, že obec v současné době nemá lokalitu ani finanční možnosti k zajištění výstavby nové školky, budeme navrhovat výše uvedené řešení.

1.památky a historie

Opravy a péče o drobné obecní historické památky. Zachování chodu obecní knihovny. Propagace a přiblížení historie o naší obci občanům i jejím návštěvníkům.

2.životní prostředí    

Pokračovat v čištění prostranství a svahů kolem přístupových cest do Bořanovského háje – Hliník a Zadní Horka. Jednalo by se o odstranění náletových dřevin s následnou pravidelnou údržbou, doplněnou výsadbou vhodných alejových stromů. Toto údolí, travnaté meze a louka patří k významným krajinným a biologickým prvkům v regionu.

Vybudování sběrného dvora pro likvidaci bioodpadu.

Pravidelná údržba a péče o zeleň a dřeviny v obci s dosadbou dřevin na vhodná místa.

3. kultura

Pořádání kulturních akcí: Májové oslavy, Rybářský dětský den, Anenská pouť, Mikuláš, karneval i jiné za spoluúčasti s místními spolky, občany a sponzory.

4. sociální

Zachování příspěvků na přilepšení občanům nad 70 let trvale žijících v obci.

5.doprava a komunikace

Pokračování v opravách komunikací. Vybudování protilehlého chodníku směrem od zastávky k JIPu s finančním přispěním firmy JIP. Posílení veřejného osvětlení na přechodu pro chodce na zastávkách v obci a vyřešení osvětlení v ulici Alejičkách včetně místního rozhlasu.

6.zájmová organizace

Myslivce, rybáře a hasiče v obci budeme podporovat, jak snahou maximálně vyhovět jejich požadavkům, tak finančními prostředky. Naopak ode všech těchto zájmových organizací budeme očekávat spolupráci a pořádání různých kulturně-společenských akcí.

7.spolupracovat s místními podnikateli a upřednostňovat je při investičních zakázkách v obci.

Projektová dokumentace:

-          opakovaně budeme žádat Středočeský Krajský úřad o dotaci z fondu rozvoje obcí a měst na opravu komunikací a rozvoje v obci.

-          důsledně prověříme možnosti získání dotací v novém programovacím období z fondu EU.

-          navrhneme vhodnou lokalitu a vypracujeme dokumentaci investičního záměru pro vybudování areálu, který bude sloužit ke  sportu, včetně celoročního využití.

-          předkládáme Vám náš volební program, jehož body je reálné splnit. Věříme, že s Vaší spoluprací a podporou se nám podaří náš volební program splnit k oboustranné spokojenosti a k rozvoji obce.

V případě našeho zvolení budou samozřejmostí veřejné schůze, kde Vás budeme pravdivě informovat o práci Obecního zastupitelstva a na internetových stránkách obce www.boranovice.cz

Od Vás budeme očekávat připomínky, návrhy i kritiku, neboť jenom takováto spolupráce, dle našeho mínění, povede ke zlepšení hospodářské a životní úrovně nás občanů obce Bořanovice-Pakoměřice.

Sdružení nezávislých kandidátů za Bořanovice – Pakoměřice

Kandidáti:

 

jméno, příjmení,       věk      povolání         obec, část obce          název politické strany

nebo politického hnutí,

1. Josef Kršňák             63        Důchodce        Bořanovice                             “bez politické příslušnosti”

v dřívějším období pracoval v obecním zastupitelstvu

2. Zdeněk Kolín             48        referent ve státní správě Pakoměřice             “bez politické příslušnosti”                                             

3. František Pecka        63        Nákupčí          Bořanovice                            “bez politické příslušnosti”

4. Jan Blažej                 72        Důchodce        Bořanovice                            “bez politické příslušnosti”

5. Ing. Zdeněk Kolín     26        Statistik/analytik Pakoměřice                         “bez politické příslušnosti”

6. Ondřej Zoubek         38        Podnikatel       Bořanovice                             “bez politické příslušnosti”

7. Kateřina Nováková  36        Účetní             Bořanovice                              “bez politické příslušnosti”   

8. Zbyněk Řápek          41        Podnikatel       Pakoměřice                            “bez politické příslušnosti”

9. Martin Strejček        41        Podnikatel       Pakoměřice                            “bez politické příslušnosti”

 


Aktualizováno Sobota, 27 Září 2014 12:45